Agenda item

Apologies

Minutes:

Apologies were received from Karina Dostalova.